Tijdelijke schorsing uitbatingsvergunning inrichting Handelstraat

Het college besliste op vrijdag 1 maart om de uitbatingsvergunning van een inrichting in de Handelstraat te schorsen, wegens herhaaldelijke inbreuken op het uitbatingsreglement en de politiecodex. De club-vzw blijft dicht voor een periode van een week: van 4 tot met 10 maart.

Een publiek toegankelijke inrichting in de Handelstraat houdt zich niet aan de voorwaarden van het uitbatingsreglement en de politiecodex. Zo was de uitbater, of een door hem aangestelde verantwoordelijke die in de zaak werkt, bij meerdere politiecontroles afwezig tijdens de openingsuren. Bovendien bleken er op het moment van de vaststellingen telkens meerdere klanten aanwezig, die zelf koffie inschonken achter de toog. Ook stond er een pot op het vuur. De bestuurder verklaarde dat hij telkens slechts kortstondig weg was.

Zelfs nadat de politie de bestuurder uitdrukkelijk in kennis gesteld had van het feit dat ze opnieuw en regelmatig zouden komen controleren, bleven de inbreuken voortbestaan. Betrokkene werd talrijke keren geverbaliseerd voor het niet aanwezig zijn van een uitbater/verantwoordelijke in de zaak. De wijze van uitbating en het feit dat eerdere waarschuwingen in de wind worden geslagen, tonen aan dat de uitbater zich niet redelijkerwijze gedraagt zoals van een verantwoordelijke uitbater mag verwacht worden. Uit het feit dat dezelfde inbreuken telkens opnieuw gebeuren, blijkt bovendien een duidelijk gebrek aan inzicht in de problematiek en de ernst van de inbreuk. Evenmin geeft hij blijk van afdoende en concrete maatregelen om zich te conformeren aan de geldende reglementering.

Ondanks de herhaaldelijke mondelinge en schriftelijke waarschuwingen, alsook de administratieve geldboetes, heeft de uitbater zich nog altijd niet in regel gesteld. Bij herhaaldelijke controles werden er inbreuken vastgesteld op het reglement uitbatingsvergunning en de politiecodex. Het is de verantwoordelijkheid van de uitbater om erop toe te zien dat deze regels te allen tijde worden nageleefd. Aangezien het college beslist welke sancties gepast zijn om herhaalde en moedwillige inbreuken op het uitbatingsreglement en de politiecodex te sanctioneren, besliste ze om de inrichting te sluiten voor een termijn van een week. Dat betekent concreet dat de inrichting gedurende deze periode niet mag worden uitgebaat. Na deze sluitingsperiode zal de politie er bovendien nauwgezet op toezien dat de uitbater zich aan de regels houdt.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.