Stad zet samenwerking met experimentele jeugdwerkorganisaties verder

Stad Antwerpen zet al sinds 2020 in op experimenteel jeugdwerk, waarbij ze focust op organisaties die vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingen of ruimte-invulling. De stad besliste om ook in 2023 zeven partners, met aangetoond potentieel, te blijven ondersteunen en zo verder te laten groeien. Zo wil ze alle Antwerpse jeugd de nodige kansen blijven geven om zich te ontspannen en te ontwikkelen in hun vrije tijd.

Stad Antwerpen wil kinderen en jongeren, die bijna een derde van de inwoners uitmaken, de nodige kansen bieden om te groeien, zich te ontspannen en te ontwikkelen. Ze ondersteunt dan ook al geruime tijd verschillende jeugdpartners in de stad, om via verschillende initiatieven de Antwerpse jeugd te bereiken.

Experimenteel jeugdwerk

In februari 2020 en in maart 2021 lanceerde de stad aanvullend oproepen voor ‘experimenteel jeugdwerk’. Het gaat dan om de ondersteuning van nieuwe initiatieven die vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locaties, samenwerking of ruimte-invulling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe media, cross-overs tussen disciplines of domeinen, onderbelichte doelgroepen of het verbinden van doelgroepen, creatief omgaan met sociale uitdagingen, nieuwe competentiegerichte methodieken of laagdrempelige concepten op publiek domein of op bijzondere locaties…

De geselecteerde organisaties werden ondersteund met maximaal 75.000 euro per jaar tot eind 2022. Na evaluatie besliste de stad nu om de samenwerking met zeven van deze werkingen verder te zetten, en dat zeker tot eind 2023.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels: “We richtten het experimenteel jeugdwerk op om ons bestaande jeugdwerk uit de dagen en te verrijken, en tegelijk vernieuwende, kleinere werkingen een kans te geven. Met een zevental organisaties willen we nog verder aan de slag, omdat ze inzetten op specifieke noden, bijvoorbeeld op vlak van doelgroep of locatie. Zo was er bijvoorbeeld extra aanbod nodig op de Luchtbal en is er nu ook een jeugdorganisatie die expliciet inzet op jongeren met een beperking. Deze werkingen blijven we dan ook ondersteunen. Ondanks financieel uitdagende tijden, maakten we als stad de uitdrukkelijke keuze om te blijven inzetten op en investeren in jeugd.”

Overzicht geselecteerde organisaties

Stad Antwerpen zet de samenwerking met volgende organisaties verder:

#S(H)eDIDIT vzw

#S(H)eDIDIT vzw richt zich op talentontwikkeling van jonge potentials. De organisatie stimuleert de ondernemende vaardigheden van jongeren, voornamelijk meisjes en jonge vrouwen (16-26 jaar), via onder andere coachingsessies en rolmodellen.

Tafels van Vrede vzw

De Tafels van Vrede vzw is een lokaal jeugdhuis in de wijk Harmonie met focus op jonge anderstalige nieuwkomers, tussen 6 en 26 jaar.

Tutti Fratelli vzw

Deze organisatie werkt met maatschappelijk kwetsbare jongeren die ze willen versterken en ondersteunen in hun persoonlijke, sociale en artistieke groei, door middel van een participatief en kwalitatief theaterproject.

Youth Zone vzw

Youth zone werkt met jongeren uit de wijk Luchtbal en de buurt daarrond. Zij werken rond positieve identiteitsvorming, waarbij jongeren de kans krijgen om hun creatieve talenten te tonen door deel te nemen aan allerlei activiteiten en vormingen.

YWCA vzw

YWCA vzw voert het project Girls In The City (GITC) uit, een jeugdwerking waar maatschappelijk kwetsbare meisjes van 12 tot 18 jaar met diverse achtergronden zich versterken en weerbaarder worden.

De Wereld van Rayaan vzw

Deze organisatie werkt een zinvolle vrijetijdsbesteding op maat uit voor jongeren met een beperking, waaronder autismespectrumstoornis. Ook versterken ze deze jongeren in het omgaan met hun beperking, brengen ze hen in contact met lotgenoten en creëren ze een netwerk via ouderbetrokkenheid.

N’wicha vzw

Deze organisatie zet in op een nieuwe wijkgerichte werking voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Hoboken, waar de nood aan een aanvullend jeugdwerkaanbod hoog is. De organisatie zet daarnaast ook in op laagdrempelige sportactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.