Stad informeert buurtbewoners over voorzorgsmaatregelen PFAS verontreiniging

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde recent een verkennend bodemonderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS aan de brandweerkazerne van de Waterbaan in Deurne en aan het Lobroekdok. Hierbij werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem of het grondwater. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt daarom aan omwonenden om, op basis van die metingen, een aantal adviezen op te volgen. De stad bezorgt de informatie aan haar bewoners via bewonersbrieven.

Meldingen over PFAS zijn alomtegenwoordig in het nieuws. Om de Antwerpenaren te informeren over metingen op het grondgebied en hen te duiden welke maatregelen ze best nemen, verspreidt de stad bewonersbrieven naar stadsdelen waar hoge waarden gemeten werden.

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. De brandweerkazerne aan de Waterbaan en het Lobroekdok werden mee opgenomen op deze lijst. Aan beide locaties werden verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd, specifiek gericht op PFAS.

De meetresultaten tonen aan dat er op die locaties een aanwijzing is van verontreiniging met PFAS in de bodem of het grondwater.

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze locaties, is er voor de omwonenden mogelijk een gezondheidsrisico. Hoewel blootstelling aan PFAS niet onmiddellijk gevolgen heeft voor de gezondheid, kan langdurige blootstelling op termijn wel gevolgen hebben.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg enkele adviezen mee om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. ​ De stad plaatste de volledige lijst met aanbevelingen op www.antwerpen.be/pfos.

Verder onderzoek is mogelijk

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de adviezen aanpassen.

De mensen die in de stadsdelen wonen waar de adviezen gelden, ontvangen van de stad een brief in de bus met meer uitleg. De stad beseft dat deze boodschap tot ongerustheid kan leiden, maar zij zal er blijvend op inzetten om bewoners te informeren.

Alle informatie over de maatregelen die inwoners kunnen nemen, zijn ook te vinden op www.antwerpen.be/pfos.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Joris Moonens woordvoerder, Agentschap Zorg en Gezondheid
Jan Verheyen woordvoerder, OVAM (i.v.m. metingen en meetresultaten)
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.