Procedure voor Scheldebrug voor fietsers en voetgangers wordt verder uitgewerkt

Procedure voor Scheldebrug voor fietsers en voetgangers wordt verder uitgewerkt

Vrijdag 10 maart 2023

Het Antwerpse stadsbestuur besliste, in navolging van de Vlaamse Regering, om de procedure voor de Scheldebrug verder uit te werken. Dat is de voorkeursvariant voor een bijkomende voetgangers- en fietserskruising van de Schelde in het kader van De Grote Verbinding. Als alles vlot verloopt kan dit najaar het concrete bestek afgerond worden, zodat in de eerste helft van volgend jaar de aanbesteding kan starten.

Binnen het Toekomstverbond werd in juni 2018 een ‘vaste oeververbinding’ als een van de 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd om zowel de (verkeers)leefbaarheid als de modal shift in de Antwerpse regio te verbeteren.  

De stad werkt, tezamen met De Vlaamse Waterweg nv, de procedure voor de Scheldebrug nu verder uit, volgens de modaliteiten beslist door de Vlaamse regering eind december vorig jaar. Samen met Vlaanderen worden de gunningsprocedure en -documenten opgezet, volgens de aanbestedingsvorm ‘Design Build Maintain’ (DBM). Daarbij worden het ontwerp, de bouw en het onderhoud in één enkel contract aanbesteed en toevertrouwd aan een marktpartij of een consortium van marktpartijen. 

Onderzoeken 

De keuze van de Scheldebrug als voorkeursalternatief voor de Scheldekruising voor fietsers en voetgangers zorgde voor een aantal bezorgheden bij verschillende stakeholders: zowel fietsersorganisaties, nautische gebruikers als stroomopwaarts gelegen watergebonden bedrijven hadden hun specifieke bedenkingen bij een (deels beweegbare) brug als voorkeursalternatief.  

De Vlaamse Waterweg nv onderzocht, in samenwerking met stad Antwerpen en Team Intendant en in overleg met de stakeholders deze opmerkingen. 

Een mobiliteitsstudie wees uit dat het Scheldekruisend fietsnetwerk met Scheldebrug voldoende robuust is, en ook een hogere bijdrage levert aan de modal shift dan systemen met een veer of kabelbaan. Een aanvaringsrisicoanalyse bevestigde het vooropgestelde brugconcept en het nut van de mitigerende maatregelen voorgesteld door DAB Loodswezen. Een analyse van de scheepvaart van en naar de stroomopwaartse bedrijven leerde dat de brug een operationele en economische impact heeft. Die kan echter gedeeltelijk opgevangen worden door onder meer het voorzien van een uitneembaar brugdeel.   

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "De Scheldebrug zal een enorme bijdrage leveren voor de modal shift van stad en regio. Ze zal aantakken op een reeks nieuwe fietsverbindingen in alle windrichtingen, en tegelijk het sluitstuk zijn van een heuse fietsring rond Antwerpen."

Er zijn momenteel nog een aantal technische voorbereidende studies lopende; andere worden nog opgestart met het oog op de realisatie van het brugproject. 

Gunningsprocedure/aanbestedingsvorm 

Voor de Scheldebrug werd een taakstellend budget van 254 miljoen euro vastgelegd, dat jaarlijks met maximaal 2% geïndexeerd wordt. De bouw van de brug vormt een project met een aantal grote uitdagingen. Daarom is het belangrijk om de aanbestedingsvorm te kiezen die het best tegemoetkomt aan het beheersen van deze uitdagingen.  

Een uitgebreide afweging van de mogelijke procedures wees uit dat een geïntegreerde aanpak via een DBM-vorm binnen het financiële model voor de leefbaarheidsprojecten en de globale marktsituatie te verkiezen is.  

Verder traject  

De komende maanden zullen stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv de krijtlijnen van het bestek verder co-creatief vastleggen, binnen de werkbank Scheldebrug. Om vervolgens, als alles vlot verloopt, dit najaar de synthese naar een concreet bestek af te ronden. In de eerste helft van 2024 kan de aanbesteding dan starten. 

Alle info over De Grote Verbinding is te vinden op www.degroteverbinding.be


Het hoofdbeeld van dit persbericht is te vinden in de mediagalerij. Deze render is enkel bedoeld voor gebruik door pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.