In Ekeren worden twee belangrijke overstromingsgevoelige gebieden bouwvrij gehouden

Stad Antwerpen en district Ekeren keurden twee adviezen goed om in totaal meer dan 36 hectare van de gebieden Het Laar en Schoon Schijn Puyhoek als watergevoelige openruimtegebieden (WORG) aan te duiden.

Dit past in de gezamenlijke aanpak van stad, district en de Vlaamse overheid om het aandeel bebouwing in overstromingsgevoelig gebied in de regio te verminderen.

Annick De Ridder, schepen voor ruimtelijke ordening: “Een slimme omgang met water is zowel in het centrum van de stad als in de verschillende districten uiterst belangrijk. De goed lopende samenwerking met zowel de Vlaamse overheid als het district maakt dat we hier in Ekeren belangrijke stappen hebben kunnen zetten om het integraal waterbeleid in de regio concreet vorm te geven. Dat nu de twee laatste signaalgebieden in Het Laar en Schoon Schijn Puyhoek bouwvrij zullen worden gehouden, is daarvan een mooi en vooral tastbaar voorbeeld.”

De Vlaamse Regering kan een feitelijk onbebouwd overstromingsgevoelig gebied, waarvan de ontwikkeling volgens de huidige bestemming van het gewestplan bouwen voor wonen of werken toelaat, als WORG aanduiden. Door deze gebieden te beschermen en te herbestemmen, wordt het waterbergend vermogen van deze gronden gevrijwaard. Dat is eveneens essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Zowel stad Antwerpen als district Ekeren gaven een positief advies over de voorlopige aanduiding van de WORG Het Laar en Schoon Schijn Puyhoek, die respectievelijk 2,2 en 34 hectare groot zijn. District en stad hebben bijkomend de aanbeveling gedaan om de plangrenzen van de WORG verder af te stemmen op de actuele overstromingskansen van de pluviale watertoetskaarten. Deze kaarten tonen aan tot waar het water bij overstroming kan komen.

Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren: “Het district Ekeren dringt al jaren aan om de watergevoelige open ruimte aan het Laar in Ekeren Donk en de Puihoek op de grens met Kapellen te vrijwaren van bebouwing en te herbestemmen zodat geen bouwkundige ontwikkeling mogelijk is. Met dit advies, dat door het district wordt ondersteund, zet de stad Antwerpen een belangrijke stap om in totaal meer dan 36 hectare Ekers grondgebied ook effectief te laten erkennen als watergevoelig openruimtegebied.”
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Stadsontwikkeling Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.