Heraanleg Ferdinand Verbieststraat in Ekeren 

Heraanleg Ferdinand Verbieststraat in Ekeren 

De huidige indeling van de Ferdinand Verbieststraat in Ekeren is niet aangepast aan haar functie als woonstraat, en de riolering is verouderd. Stad Antwerpen en district Ekeren zullen de straat daarom een verkeersveilige en klimaatrobuuste heraanleg geven. De vergunning daarvoor werd nu goedgekeurd, als alles volgens plan verloopt starten de werken in het najaar van 2025.  

Het is de ambitie om van de Ferdinand Verbieststraat een verkeersveilige woonstraat te maken, met voldoende ruimte en meer comfort voor de zachte weggebruiker. Het zal een groene omgeving worden waarbij leefbaarheid en gebruikskwaliteit voorop staan. Ook een verhoging van de biodiversiteit en de lokale opvang van hemelwater zijn daarbij belangrijk.   

De straat bestaat uit twee delen: een oost-west georiënteerd deel dat grenst aan wijk Rozemaai en een noord-zuid georiënteerd deel dat aansluit op de Transcontinentaalweg. Stad Antwerpen maakte een concept voor de volledige straat. Het stuk aan Rozemaai zal prioritair aangelegd worden.  

Ontwerp 

- Aan de noordelijke zijde komt er een dubbelrichtingsrijbaan met parkeerstrook aan beide kanten en een breed voetpad.  

- De centrale groene berm verdwijnt, maar wordt vervangen door een ruime groenzone aan de zuidzijde, aansluitend op wijk Rozemaai. In deze groenzone komen bomen, wadi's, zitplekken en spelaanleidingen. Aan deze kant komt er ook een dubbelrichtingsfietspad, volledig gescheiden van de rijbaan.  

- Waterlink maakt van de heraanleg gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij enkel het afvalwater nog wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater wordt maximaal gebufferd in grachten en wadi's. 

- Een deel van de bestaande bomen uit de middenberm zal verplant worden naar de nieuwe groenstrook, waar ze zich verder kunnen ontwikkelen tot sterke, grote bomen. Verder komt er een ondiepe (20 à 40 centimeter) infiltratiezone met zachte hellingen, waarin het lokale hemelwater wordt opgevangen en kan indringen in de bodem. 

- Er worden voldoende oversteekplaatsen voor de zachte weggebruikers voorzien, verhoogde inrichtingen op de kruispunten en een voldoende brede rijweg voor hulpdiensten, vracht- en busverkeer.  

- Er komt een ingang voor het Rozemaaipark. Want bij de uitvoering van fase 2 van dat park zal het park verbonden worden met de nieuwe groenstrook van de Ferdinand Verbieststraat. 

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Als stad luisteren we naar de noden en wensen van onze burgers. De buurtbewoners van de Ferdinand Verbieststraat in Ekeren waren duidelijk: grijs maakt plaats voor groen, de beperkte vrije ruimte wordt omgevormd tot een ruime plek waar sociale cohesie centraal staat en de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiker wordt aangepakt dankzij duidelijke oversteekplaatsen, verhoogde inrichtingen en een dubbelrichtingsfietspad, volledig gescheiden van de rijbaan. Dankzij deze heraanleg kunnen de buurtbewoners opnieuw genieten van een verkeersveilige en klimaatrobuuste woonstraat.”

Bomenbalans 

De bomenbalans stijgt van 27 bestaande bomen naar 70 nieuwe of heraangeplante bomen in de nieuwe toestand. Daarvan zijn minimaal 10 als toekomstboom voorzien.  

Els van Doesburg, schepen voor groen: “Met de heraanleg zetten we in op klimaatrobuuste maatregelen waarbij de biodiversiteit verhoogd wordt en de waterbuffering maximaal op het terrein zelf gebeurt. En ook hier investeren we in toekomstbomen. Zij zorgen door hun massaal bladvolume voor extra groen. Ze zuiveren de lucht, temperen de omgevingsgeluiden en zorgen voor natuurlijke verkoeling en schaduwplekken in de zomermaanden.” 

Parkeerbalans 

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 66 plaatsen in de bestaande toestand naar 56 plaatsen in de nieuwe toestand. Deze afname is een gevolg van het inrichten van de kruispunten, inritten en voetpaduitstulpingen, conform de draaiboeken van de stad op het vlak van verkeersveiligheid. 

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Er is op Rozemaai de afgelopen jaren al hard gewerkt aan nieuwe en comfortabele fietsverbindingen, en nu pakken we ook de Ferdinand Verbieststraat aan. De straat zal een heuse metamorfose ondergaan." 
Koen Palinckx, districtsburgemeester van Ekeren: “We zijn zeer tevreden dat het definitief ontwerp voor de Ferdinand Verbieststraat werd goedgekeurd. Een belangrijke stap om deze grijze, overgedimensioneerde straat om te vormen tot een groene, aangename en veilige straat als poort naar de wijk Rozemaai.” 

Timing 

Het voorontwerp voor deze heraanleg werd in september 2022 gemaakt na een algemene analyse en bewonersbevraging in 2021. In augustus 2023 werd het definitief ontwerp goedgekeurd. Nu werd ook de stedelijke vergunning goedgekeurd. Na de goedkeuring van de bemalingsvergunning kunnen de werken starten. Als alles vlot verloopt is dat in het najaar van 2025

Dit project wordt gefinancierd door stad Antwerpen, district Ekeren, Waterlink/Aquafin en Lantis. Vanuit Vlaanderen werd ook een subsidie toegekend in het kader van de ‘Lokale gebiedsdeal droogte 2.0’.  


In de mediagalerij staat het grondplan uit dit persbericht, met de bestaande en toekomstige toestand. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Ellen Van Orshaegen Woordvoerder schepen Els van Doesburg
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Story image
Story image
Story image
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.