Verzegeling en sluiting illegale shishabar Turnhoutsebaan

Het college besliste op vrijdag 15 december 2023 om een drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan in Borgerhout te sluiten en te verzegelen door herhaaldelijke inbreuken op het uitbatingsreglement, de politiecodex en hogere regelgeving. De inrichting blijft al zeker dicht voor een periode van drie maanden: van 20 december 2023 tot met 19 maart 2024. Pas nadat de uitbating voldoet aan de bepalingen met betrekking tot het uitbatingsreglement en de brandveiligheidsvoorwaarden, zoals die in de politiecodex omschreven zijn, kan de zaak opnieuw ontzegeld worden.

Naar aanleiding van verschillende meldingen van buurtbewoners deed de politie in het verleden meermaals vaststellingen van geluidsoverlast, gebruik van lachgas en nachtlawaai in een drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De burgemeester besliste daarom in februari 2023 om de inrichting een eerste keer te sluiten. De zaak moest toen voor een termijn van twee weekends dicht. Bijkomend legde de burgemeester een aantal dwingende maatregelen op met betrekking tot de uitbating van de inrichting, om de openbare rust te garanderen.

In mei 2023 stelde de politie opnieuw ernstige verstoringen van de openbare orde en inbreuken op het uitbatingsreglement vast. In de inrichting werd shisha gerookt, terwijl daar nog steeds geen geldige vergunning voor was. Er was geen inkijk in de zaak van buitenaf en de toegangsdeur was afgeplakt met ondoorzichtige folie. Ook bij een daaropvolgende controle waren er verschillende waterpijpen in gebruik en werd er shisha gerookt, terwijl de zaak geen rookkamer had. In juni 2023 besloot de burgemeester daarom de inrichting te sluiten en te verzegelen. Hij verbood om er enige vorm van activiteit of uitbating uit te oefenen gedurende een termijn van twee maanden. Pas na het verkrijgen van een geldige uitbatingsvergunning als shishabar of nadat de uitbater geen activiteiten als shishabar meer zou uitoefenen, was ontzegeling mogelijk. Nadat de uitbater verklaarde dat er een rookverbod van toepassing zou zijn en er geen shisha meer gebruikt zou worden zolang hij geen geldige uitbatingsvergunning had, werd de zaak terug geopend.

Bij een nieuwe controle in november stelde de politie vast dat er opnieuw inbreuken werden gepleegd op het uitbatingsreglement en de politiecodex. Ze troffen er vijf gebruikte waterpijpen aan wat, in combinatie met een sterke shishageur, deed vermoeden dat de inrichting nog altijd als shishabar werd uitgebaat. Bovendien bleek uit de vaststellingen dat de uitbater zich ook niet in regel stelt met de andere regelgeving, zoals de rookwetgeving en de brandveiligheidsvoorschriften. Zo merkte de politie op dat de rookkamer niet kon worden afgesloten, doordat er geen deuren waren. Tijdens een latere controle in november stelde de politie vast dat de zaak geopend was en dat de buitenverlichting brandde. Binnen trof de politie twee klanten aan in de rokersruimte helemaal achteraan in de zaak. Deze klanten gaven echter aan dat er geen verantwoordelijke aanwezig was in de inrichting.

Ondanks de opgelegde maatregelen door de burgemeester in het verleden, de waarschuwing van het college van burgemeester en schepenen en de eerdere administratieve geldboetes, heeft de uitbater zich nog steeds niet in regel gesteld. Bij herhaaldelijke controles werden er inbreuken vastgesteld op het reglement uitbatingsvergunning en de politiecodex, alsook op de federale rookwetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de uitbater om erop toe te zien dat deze regels te allen tijde worden nageleefd. De naleving van de brandveiligheidsregels is essentieel voor de veiligheid van de naburige gebouwen en hun bewoners alsook voor het cliënteel, en raakt dus aan de openbare veiligheid. Het feit dat de uitbater zich niet in regel stelde, ook nadat hij formeel op de hoogte was van de inbreuken op de rookwetgeving, bevestigen en benadrukken zijn lakse houding. Bovendien werd de toegang voor de politiediensten verhinderd, was de inrichting meermaals slotvast tijdens de uitbating en werd de zaak soms onbeheerd achter gelaten. Door de inrichting als shishabar te exploiteren zonder te beschikken over de nodige vergunningen, verstoort de uitbating bovendien de eerlijke concurrentie. In tegenstelling tot eerder gemaakte beloftes, is er ook nog altijd geen ontvankelijke aanvraag ingediend om een geldige vergunning te bekomen.

Aangezien het college beslist welke sancties gepast zijn om herhaalde en moedwillige inbreuken op het uitbatingsreglement en de politiecodex te sanctioneren, besliste ze om de inrichting te sluiten voor een termijn van drie maanden. Pas wanneer de brandveiligheidsvoorwaarden zoals omschreven in de politiecodex worden nageleefd, kan de zaak opnieuw ontzegeld worden. Bovendien moet de bestuurder de politie altijd op eerste verzoek toegang verschaffen tot de inrichting. Het niet naleven van deze sanctie kan leiden tot onmiddellijke ontruiming, sluiting en verzegeling van de inrichting.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.