Verzegeling en sluiting drankgelegenheid De Gryspeerstraat wegens drughandel en inbreuken op het uitbatingsreglement

De burgemeester besliste om een drankgelegenheid in De Gryspeerstraat te sluiten en te verzegelen omwille van inbreuken op het uitbatingsreglement enerzijds en herhaaldelijke druggerelateerde feiten anderzijds. De zaak blijft voor een maand dicht: van 25 december 2023 tot en met 24 januari 2024. De inrichting kan opnieuw ontzegeld worden nadat aan alle vastgestelde inbreuken werd geremedieerd én nadat er ofwel een uitbatingsvergunning als shishabar werd verkregen ofwel geen enkele activiteit als shishabar meer plaatsvindt.

Tijdens een controle in een drankgelegenheid aan de De Gryspeerstraat in Deurne stelde de politie vast dat 4 van de 18 aangetroffen klanten in het bezit waren van een gebruikershoeveelheid softdrugs. Bovendien bleken 14 van de 18 aanwezige klanten in de politionele databanken gekend te staan voor drugdelicten, waaronder het bezit, de verkoop en de in- en uitvoer van drugs. Daarnaast reageerde een drughond in de inrichting meermaals positief op de aanwezigheid van verdovende middelen. Al deze elementen samen wijzen erop dat de drankgelegenheid gekend staat als uitvalsbasis voor druggerelateerde praktijken. Bovendien merkte de politie tijdens eerdere kortstondige toezichten op dat er regelmatig voertuigen, waarvan de eigenaar gekend is voor drugdelicten, stopten aan de inrichting en dat de gordijnen bijna altijd gesloten waren. Er zijn dan ook ernstige aanwijzingen dat er in de inrichting drugs worden gebruikt en/of verhandeld.

Verder roken de vaststellers bij het binnengaan een sterke fruitige tabaksgeur. Hoewel er op dat moment geen shisha werd gerookt in het café, troffen ze meerdere dozen pijptabak aan in de drankgelegenheid zelf en in de kelder. Deze werden in beslag genomen door de diensten van Douane en Accijnzen. In de kelderruimte stonden verder meerdere attributen opgesteld voor het roken van shisha (waterpijpen, tangetjes, kolen, slangen…). Diezelfde tangetjes en kolen waren ook aanwezig in de omgeving van de kolenkachel op de koer achteraan. De kachel, die op het moment van de controle niet in gebruik was, bevatte verse assen en was gedeeltelijk bedekt met zilverpapier. Uit de vaststellingen bleek dat de koer fungeerde als rookplaats, gezien er een tafel stond opgesteld met een asbak vol sigarettenpeuken. Deze koer mag volgens de rookwetgeving niet dienen als rokersterras, omdat niet aan de voorwaarden voldaan is. Daarnaast vonden er nog verschillende inbreuken plaats op de stedelijke en hogere regelgeving, zoals het niet uithangen van de openingsuren of de nodige attesten, het bezitten van valse huisvuilzakken, het niet aanmelden van de aanwezige camera’s,… Ook de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in de code van politiereglementen van de stad Antwerpen zijn niet in orde.

Een aparte verbruiksruimte achterin de zaak wordt permanent gebruikt door een plaatselijke voetbalclub als clublokaal. In deze ruimte wordt shisha gerookt, maar dit zou volgens de bestuurder enkel na sluitingstijd zijn. Het algemene rookverbod in de horeca geldt echter ook in deze ruimte, ook al is die op dat moment slechts beperkt publiek toegankelijk.

Dat de bestuurder er geen graten in ziet dat er tijdens besprekingen door de leden van de voetbalclub in hun ‘clublokaal’, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de drankgelegenheid, shisha wordt gebruikt na openingstijd, toont aan dat er een ernstig risico bestaat dat de drankgelegenheid nog steeds gebruikt zal worden als shishabar zonder in het bezit te zijn van een geldige uitbatingsvergunning. Bovendien ligt het café in de omgeving van het Sportpaleis en de Lotto Arena, waar heel wat passanten komen en veel bewoning is. Het is een buurt die gekend staat als plaats waar de leefbaarheid onder druk staat, onder meer door druggerelateerde incidenten. Ook zijn er binnen een straal van een kilometer rond de inrichting vier middelbare scholen gelegen, waardoor jongeren geconfronteerd kunnen worden met deze illegale praktijken. De druggerelateerde activiteiten en de ordeverstoring rondom deze inrichting moeten ophouden, omdat de openbare veiligheid, rust en gezondheid van buurtbewoners en voorbijgangers anders ernstig in het gedrang blijven komen.

Een sluiting en verzegeling van een maand is dan ook noodzakelijk om enerzijds de druggerelateerde activiteiten en de ordeverstoring effectief te laten ophouden en anderzijds de wettelijke voorschriften te doen naleven en de nodige maatregelen te nemen om de overlastproblematiek en illegale praktijken in de toekomst te verhinderen. De zaak kan pas opnieuw ontzegeld worden als alle vastgestelde inbreuken worden rechtgezet én de bestuurder ofwel een uitbatingsvergunning als shishabar volgens de geldende regelgeving verkreeg en de inrichting voldoet aan de brandveiligheidsvoorwaarden en de regelgeving inzake de rookwetgeving, ofwel er in de drankgelegenheid geen activiteiten als shishabar meer worden uitgeoefend, ook niet na de openingstijden. Het niet naleven van deze sanctie kan leiden tot onmiddellijke ontruiming, sluiting en verdere verzegeling van de inrichting.

Tijdelijke sluitingen

De strijd tegen drughandel is een van de prioriteiten van het college. Het bestuur wil de gezondheid en levenskwaliteit van alle burgers in de stad vrijwaren. Druggerelateerde praktijken verstoren bovendien ernstig de openbare veiligheid en rust. Daarom bevestigde het college het besluit van de burgemeester om de inrichting, volgens artikel 9bis van de Drugwet, tijdelijk te sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.