Stad Antwerpen blijft investeren in betere relatie tussen jongeren en politie

Woensdag 10 juli 2024

Met het project ‘Jongeren en Politie’ (JEP) versterkt stad Antwerpen de dialoog en het vertrouwen tussen jongeren en de politie. Het project leverde al interessante inzichten en adviezen op. De stad maakt 50.000 euro vrij om dit project voort te zetten en zo verder te bouwen aan een betere samenwerking en wederzijds begrip tussen jongeren, het jeugdwerk en de politie. Jongerenorganisatie JES vzw zal het project coördineren en als brugfiguur fungeren tussen de verschillende partijen.

De relatie tussen jongeren en de politie kan in een grootstad zoals Antwerpen al eens onderhevig zijn aan spanningen. Naar aanleiding van een Vlaamse projectoproep in 2021 zette jongerenorganisatie JES vzw een project op in Antwerpen om de relatie tussen jongeren, jeugdwerk en politie te verbeteren. Dat gebeurde in samenwerking met SAAMO Antwerpen vzw, Kras Jeugdwerk vzw, Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw, Stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen. Het project omvatte onder meer een participatietraject, de ontwikkeling van vormingsmomenten voor startende politieambtenaren, het opstarten van jeugdoverlegplatformen en het samenbrengen van belangrijke eerstelijnsprofessionals bij politie, jeugdwerk en stadsdiensten.

In opdracht en met extra ondersteuning van stad Antwerpen wordt dit project nu verdergezet om zo te bouwen aan een duurzaam verhaal met wederzijds begrip tussen de verschillende partijen.

Burgemeester Bart De Wever: “Onze Antwerpse politie houdt de vingers aan de pols van onze stadsgemeenschap. Het project ‘Jongeren en Politie’ draagt daar op een uitstekende manier toe bij. Door wederzijdse ervaringen uit te wisselen en een respectvolle dialoog te voeren, brengen we jonge Antwerpenaren en politiemensen dichter bij elkaar. Dat zorgt voor een vertrouwensband en een sterke verankering op het terrein die de veiligheid en leefbaarheid van onze stad ten goede komt. Bovendien laat onze lokale politie zich niet alleen zien als betrouwbare gesprekspartner, maar ook als interessante werkgever. Het blijft ontzettend belangrijk om jonge Antwerpenaren die actief mee willen bouwen aan een veilige stad de stap te helpen zetten naar een job bij onze politie. Antwerpen heeft hen nodig!”

Doel en resultaten van het project

Dankzij de lessen uit het voortraject kan JES vzw, samen met partners, het project verder uitdiepen en de actie- en werkpunten concreter aanpakken.

Zo komt er een structureel overleg tussen jeugdwerk en politie, om de open dialoog tussen jongeren en politie te versterken. Het bevorderen van deze dialoog leidt tot wederzijds begrip tussen de partijen en zorgt ervoor dat er constructief aan de slag kan worden gegaan met uitdagingen rond thema’s als polarisatie en discriminatie.

Daarnaast worden er vormingen georganiseerd voor politie, jeugdwerkers en jongeren zodat ze elkaars werkingen leren kennen en begrijpen. Zo kunnen startende politieambtenaren onder meer leren hoe het Antwerpse jeugdwerk is georganiseerd en krijgen ze inzicht in de diverse wijken in de stad. Hoe meer de verschillende partijen van elkaar weten, hoe meer wederzijds begrip er kan ontstaan.

Tot slot wordt er ook gewerkt aan een JEP-plan en strategie op lange termijn. Zo kan de samenwerking structureel worden verankerd en kunnen de beleidsadviezen van JEP worden toegepast in een volgende beleidsperiode.

Duurzame samenwerking en ondersteuning

Stad Antwerpen en Politiezone Antwerpen kennen een financiële ondersteuning van 50.000 euro toe aan JES vzw voor de verdere uitvoering van het project in 2024 en 2025. Het doel is om de samenwerking duurzaam te verankeren en positieve effecten blijvend te maken. JES vzw zal optreden als procesbegeleider, in samenwerking met de verschillende partners.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels: "Met het project ‘Jongeren en Politie’ (JEP) blijft stad Antwerpen investeren in een betere relatie tussen jongeren en de politie. Dit initiatief versterkt de dialoog en het vertrouwen, wat cruciaal is voor wederzijds begrip en samenwerking. Door deze steun van 50.000 euro kunnen we blijven bouwen aan een duurzame en positieve interactie tussen jongeren, het jeugdwerk en de politie, wat uiteindelijk bijdraagt aan een veiliger en inclusiever Antwerpen."

Vlaamse projectoproep

Het JEP-project werd geïnitieerd na een oproep van de Vlaamse overheid in 2021, met als doel de relatie tussen jongeren en politie te verbeteren door dialoog en samenwerking te stimuleren. Deze initiële subsidie legde de basis voor de huidige voortzetting en uitbreiding van het project. De inzichten en aanbevelingen uit dit voortraject zijn te raadplegen in de recent verschenen publicatie "Naar een versterkte relatie tussen jongeren en politie".

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Sarah Singh Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.